Udruga za mlade ALFA ALBONA nevladina je neprofitna i nestranačka udruga mladih, osnovana s ciljem promicanja interesa i aktivnosti mladih. Svrha udruge je poticanje angažiranja mladih u aktivnom rješavanju vlastitih potreba kao i potreba zajednice. Udruga stvara trajnu platformu za razvijanje komunikacije među mladima radi promicanja njihovih interesa i ukazivanja na specifične probleme s kojima se ovaj dio populacije susreće. Krajnji je cilj potaknuti proaktivnost mladih, te im pomoći pri integraciji u sve društvene sfere do postizanja njihove trajne društveno-ekonomske samostalnosti. Udruga je osnovana 2011. godine, a trenutno ima 8 članova, 4 zaposlenika (od čega 4 visokoobrazovanih), 1 pripravnicu na stručnom osposobljavanju (VSS) i 9 aktivnih volontera.

U sklopu svojeg djelovanja udruga se bavi osmišljavanjem i realizacijom projekata za poboljšanje kvalitete života mladih, provođenjem neformalnih oblika obrazovanja za izgradnju civilnog društva, organizacijom radionica, savjetovališta, predavanja i javnih tribina vezano uz teme zanimljive mladima, koordiniranjem volonterskom mrežom za podršku mladima te organizacijom informacijskih i savjetodavnih servisa za pomoć mladima.

U 2013. godini Udruga je sudjelovala u nekoliko EU projekata, pokrenula je razne lokalne inicijative i aktivnosti te pokrenula društveno poduzetničku inicijativu za prenamjenu bivšeg učeničkog doma u „Zgradu društvenog poduzetništva“.

Udruga za mlade Alfa Albona izradila je strateški plan razvoja za razdoblje od tri godine (2014.-2017.) s ciljem određivanja jasnih smjernica razvoja Udruge. Strateški plan usvojen je na sjednici Izvršnog odbora održanoj dana 06. kolovoza 2014. u Labinu te redovnoj sjednici Skupštine održane dana 21. kolovoza 2014.

PRILOG: Izvješće o radu Udruge za mlade Alfa Albona – 2013. godina (PDF)