Prema Statutu Udruge tijela upravljanja su:

– Skupština,

– Upravni odbor,

– Predsjednik.

Skupština je vrhovno tijelo Udruge. Skupštinu čine svi članovi Udruge. Sjednice Skupštine saziva predsjednik Udruge. Skupština udruge odlučuje na sjednicama. Redovna sjednica Skupštine se sastaje najmanje jednom godišnje.

Skupština odlučuje o sljedećim pitanjima:

– donosi program rada Udruge;

– donosi statut, njegove izmjene i dopune i druge opće akte Udruge;

– bira predsjednika Udruge;

– bira i razrješava članove Upravnog odbora;

– razmatra izvješća o radu Predsjednika i Upravnog odbora;

– donosi financijski plan i odobrava financijska izvješća;

– odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim ovim Statutom;

– odlučuje o prestanku postojanja Udruge i utvrđuje način provođenja likvidacijskog postupka;

– odlučuje o žalbama u stegovnom postupku.

Skupština je ovlaštena odlučivati o svakom pitanju iz nadležnosti Udruge.

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge. Upravni odbor je za svoj rad odgovoran Skupštini.

Upravni odbor čini najmanje 3 člana.

Članovi Upravnog odbora su:

– predsjednica

– potpredsjednica

– tajnica

Upravni odbor radi na osnovu programa rada Udruge. Upravni odbor ima sljedeće ovlasti:

– utvrđuje prijedlog statuta odnosno njegove izmjene i dopune;

– utvrđuje prijedloge općih akata koje donosi Skupština;

– utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa;

– utvrđuje prijedlog programa rada;

– donosi opće, pojedinačne akte za koje je ovlašten Statutom;

– priprema sjednice Skupštine, vodi i organizira rad i djelovanje udruge izmedu sjednica Skupštine;

– utvrđuje kriterije za dodjelu nagrada i priznanja;

– donosi odluku o dodjeli nagrada i drugih priznanja;

– izvršava odluke Skupštine;

– podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu;

– skrbi o imovinskopravnim i financijskim pitanjima udruge;

– upravlja imovinom Udruge i brine se o pravilnom korištenju sredstava;

– odlučuje o prijemu i isključenju članstva;

– odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge;

– brine se o informiranju članstva i javnosti;

– suraduje s državnim i lokalnim tijelima vlasti u djelatnostima od značaja za Udrugu;

– osniva odbore i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Udruge;

– po potrebi imenuje tajnika, blagajnika i računovođu;

– vodi evidenciju članova udruge;

– donosi odluke o iznosu članarine;

– odlučuje i o svim drugim pitanjima u svezi djelovanja Udruge koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela.

Predsjednik predsjedava sjednicama Upravnog odbora i Skupštine, predstavlja Udrugu prema trećim stranama. Na prijedlog predsjednika Upravni odbor, izmedu izabranih članova imenuje potpredsjednika.

Predsjednik Udruge ima sljedeće ovlasti:

– saziva i predsjedava sjednicom Skupštine,

– potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština,

– organizira i usklađuje rad i aktivnosti udruge u skladu s programom i ciljevima udruge,

– obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, aktima Skupštine i Upravnog odbora.