Grad Labin u suradnji sa udrugom Alfa Albona provodi projekt “Lokalni program za mlade” sufinanciran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih u sklopu natječaja Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu.

Izrada strateškog dokumenta pod nazivom „Lokalni program za mlade Grada Labina“ ubuhvaća sve faze u kojima će se definirati na koji će način i kojim konkretnim aktivnostima, s koliko financijskih sredstava i u kojem vremenskom razdoblju odgovoriti na ključne potrebe i interese mladih. Intencija je izraditi dokument „Lokalni program za mlade Grada Labina“ koji u sebi sadrži tematska područja djelovanja, na osnovu kojih su izrađeni prioriteti i mjere za unapređenje života mladih na području Grada Labina. Strateški dokument se donosi za period do 2020., a na temelju istog se donosi akcijski plan za kraće razdoblje.

Faze izrade Lokalnog programa se sastoje od:

1. U prvoj, eksplanatornoj fazi će  se prikupljati  podaci iz različitih izvora, ne bi li stekli sliku društvenog okoliša u kojem mladi žive. Za potrebe ove faze konsRtuirat će se strukturirani obrazac/upitnik koji će se uputiti nadležnim službama kako bi se prikupili podaci o ulaganjima u mlade, odnosno programima i projektima koji zadovoljavaju javne potrebe mladih. Obrazac je strukturiran prema područjima djelovanja za mlade iz EU strategije za mlade.  Osim toga, ova faza predviđa konstrukciju upitnika kojemu je cilj utvrđivanje kapaciteta (kadrovskih, idejnih, prostornih i dr. resursa) organizacija civilnog društva koje djeluju na području grada Labina te analizu ulaganja grada u javne potrebe mladih.

Radi bolje analize stanje pristupit će se prikupljanju podatka koristeći nekoliko metoda ovisno o području od interesa za mlade i potencijalnim problemima.

2. faza izrade Programa – “ Strukturirani dijalog” s mladima

„Strukturirani dijalog s mladima“ predstavlja metode konzultacije na nivou EU, a koristi se u EU od 2005. To je otvorena metoda koordinacije koja podrazumijeva uključivanje mladih u izradu javnih politika za mlade, u ovom slučaju u izradu programa za mlade.

Strukturirani dijalog odvijat će se u nekoliko faza, uključujući više različitih metoda:

1. Prikupljanje podataka po područjima djelovanja, u kojem se koristi otvorena Internet javna rasprava, na obrascu koji će biti upućen svim ključnim dionicima (organizacijama civilnog društva,ustanovama, drugim institucijama i pojedincima), kao i postavljen na web portalu grada.

2. Otvorena javna rasprava o problemima u gradu
Objediniti će prikupljeni podaci, svi prijedlozi i iskazani problemi bit će objedinjeni i prikazani u materijalima, prema područjima. Svima, ključnim dionicima, a posebno udrugama mladih i za mlade, kao i drugim oblicima organiziranog djelovanja za mlade će se uputiti poziv za sudjelovanje na otvorenoj javnoj raspravi.

3. Faza strukturiranog dijaloga
3.1. Rezultate prve faze izrade Programa i prve faze strukturiranog dijaloga koji predstavljaju iskaz glavnih problema će se objediniti u izvješću s preporukama za unaprjeđenje položaja mladih, odnosno sastaviti prijedlog, odnosno nacrt „Lokalnog programa za mlade Grada Labina“.
3.2  Nakon usvojenih i ovih primjedbi, otvorit će se savjetovanjem sa zainteresiranom javnošću, odnosno otvorena Internet javna rasprava, na web stranici koja će  trajati 15 dana. Ovim postupcima, uključivanjem zainteresirane javnosti se omogućilo široj javnosti da uputi primjedbe i doprinese kvaliteti Programa, odnosno ukaže na eventualne propuste koje se nisu mogli iskazati zbog isključenosti nekih skupina u prethodnim fazama.
3.3.  Primjedbe na Nacrt Lokalnog programa upućene Internet savjetovanjem će biti uključene u dokument obzirom na usklađenost s postojećom zakonskom regulativnom kao i iz aspekta održivosti traženih izmjena. Internet savjetovanje sa zainteresiranom javnosti održat će se u skladu sa Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine”, broj 140/09.). Ovako dopunjen nacrt Lokalnog programa će se uputiti u proceduru za usvajanje/odbijanje na Gradskom vijeću.

Na sjednicu Gradskog vijeća na kojem je točka dnevnog reda prijedlog Lokalnog programa, bit će pozvani svi sudionici. Izradu Lokalnog programa će evaluirati vanjski evaluatori, a posebnu ulogu imaju članovi savjeta mladih koji će biti  uključeni kako koordinatori u sve faze izrade programa.  Lokalni program će recenzirati stručnjaci iz područja javnih politika.

Za potrebe izrade potrebno je odabrati provedbenu koordinaciju, koja će koordinirati projektnim ciklusom, odnosno fazama izrade programa:  glavni koordinator izrade projekta/programa,     predstavnik – koordinator javne uprave koji u opisu posla obavlja poslove vezane uz interese mladih, predstavnik/ci  – koordinator/i ustanova koji obavljaju djelatnost za i s mladima, predstavnik/ci  – koordinatori organizacija mladih i za mlade,  predstavnici – koordinatori savjeta mladih,  predstavnici – koordinatori članovi predstavničkog/izvršnog tijela.

Nakon usvajanja Programa za mlade, imenuje se koordinacija, radne skupine za izradu Akcijskog plana, kojim će se odrediti konkretne aktivnosti, izvori financiranja, nositelji/izvršitelji koji će realizirati mjere preporučene u Programu.
Ovo je ključno za dodatno uključivanje mladih jer se radi o planiranju konkretnih aktivnosti, pri čemu će doći do izražaja stvarno i aktualno stanje na terenu, među mladima, te biti prilika da mladi direktno utječu na  odabir vrste, načina i dionike aktivnosti kojima se zadovoljavaju javne potrebe mladih. Za te potrebe imenuju se članovi radne skupine u istom sastavu kao i za program (iste ili druge osobe), s time da broj mladih i predstavnika organiziranih oblika mladih  mora biti veći od predstavnika drugih dionika.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.