Prošli su se tjedan,  2. i 3. lipnja održale konzultacije za osobama koje rade sa mladima te mladima sa područja Labina.

Na okruglom stolu 2. lipnja sudjelovali su predstavnici škola te Centra za socijalnu skrb kako bi kroz razne metode razgovarali o zajedničkim preporukama koje je iznjedrio IV ciklus strukturiranog dijaloga na temu „političke participacije mladih“ na EU konferencijama mladih održanih u Rimu i Rigi za potrebe donošenja zaključaka Vijeća ministara.

Razgovaralo se o preporukama unutar sedam područja:

  1. Stvoriti kulturu participacije u školi
  2. Uključenje mladih u donošenje političkih odluka
  3. Poboljšanje kvalitete angažmana i obveza kreatora politika prema mladima
  4. Jačanje uloge rada s mladima za političko osnaživanje svih mladih
  5. Razvoj youth friendly alata za političku participaciju
  6. Razvoj lokalne i direktne demokracije
  7. Sinergija i suradnja.

Objedinjeni komentari stručnjaka u radu sa mladima šalju se tako Nacionalnoj radnoj skupini za strukturirani dijalog koji se šalju zajedno sa ostalim komentarima iz Hrvatske Europskoj radnoj skupini kako bi se konsolidirali oko zajedničkih preporuka prije sljedeće EU konferencije za mlade.

Na okruglom stolu 3. lipnja sudjelovali su mladi u dobi od 13 do 29 godina, sa kojima se kroz neformalne metode također raspravljalo oko gore navedenih preporuka. Iz njihove perspektive najvažnije je sljedeće:

  1. Države članice trebale bi dalje razvijati ili uključiti građanski odgoj u kurikulum na svim razinama formalnog obrazovanja te u njega uključiti lokalnu, nacionalnu i europsku dimenziju. Pružatelji formalnog obrazovanja moraju u rad uključiti metode neformalnog obrazovanja kako bi se potaklo kritičko mišljenje i kako bi se svim mladima omogućilo da razviju stavove i vrijednosti potrebne za aktivno sudjelovanje u društvu. CULT Odbor za kulturu i obrazovanje poziva se da razvije diskusiju o građanskom odgoju u Europskom parlamentu.
  2. Kreatori politika na svim razinama trebali mi kontinuirano provoditi otvorenu političku kulturu komuniciranja koristeći pritom metode prikladne mladima kako bi se povećale transparentnost i odgovornost pri procesu donošenja odluka.
  3. Institucije EU-a i države članice potiču se na uspostavu međusektorskih inicijativa i dugoročnih partnerstava sa stručnjacima za rad s mladima i nevladinim organizacijama na svim razinama, a sve s ciljem prijenosa znanja i razvoja kompetencija svih mladih ljudi, pogotovo onih s manje mogućnosti, za političku participaciju.

Obje konzultacije vodio je Alen Halilović, educirani lokalni koordinator strukturiranog dijaloga u Hrvatskoj.