Edukacija je namijenjena osobama koje osmišljavaju, koordiniraju i prate rad volontera u različitim organizacijama1 koje u svoje aktivnosti uključuju volontere u nastojanju da podignu kvalitetu usluga korisnicima ili doprinesu općoj dobrobiti zajednice.
U edukaciju se mogu uključiti osobe koje žele unaprijediti svoj rad s volonterima, kao i osobe koje još nemaju iskustva u radu s volonterima, a u skorijoj će budućnosti postati koordinatori volontera u svojoj organizaciji. Za najveću učinkovitost edukacije poželjna je zainteresiranost polaznika za rad s volonterima, kao i odlično poznavanje djelovanja organizacije u kojoj radi (ili će raditi) s volonterima.
Program edukacije organiziran je u dva modula, svaki u trajanju od dva dana (ukupno 4 dana. Metode koje se koriste zahtijevaju od polaznika visoki stupanj aktivnosti, a uključuju interakcijske vježbe, diskusije, rad u malim grupama i kraća izlaganja, zbog čega je broj polaznika u jednoj grupi ograničen na 16 osoba. Između modula polaznici samostalno obavljaju određene zadatke vezane uz sadržaje edukacije (2-3 sata samostalnog rada). Svaki polaznik dobit će popis korisne literature i materijale korištene na edukaciji koji mogu biti korisni u kasnijem samostalnom radu s volonterima.
Polaznicima se preporučuje da budu prisutni na oba modula odnosno cijelo vrijeme trajanja edukacije. Po završetku edukacije polaznici koji su sudjelovali u najmanje 80% edukacije (3 i pol dana) dobivaju potvrde o završenoj edukaciji za koordinatore volontera s navedenim brojem sati i sadržajima edukacije. Izostanak s jednog dana edukacije moguće je nadoknaditi dodatnim zadatkom kojeg polaznik samostalno obavlja uz podršku voditeljice.
Voditeljica edukacije je Danijela Ustić (Volonterski centar Istra), socijalna pedagoginja s 15 godina iskustva rada s volonterima u različitim organizacijama.

Modul 1

 • petak, 17. lipnja 2016., od 10 do 17 sati i
 • subota, 18. lipnja 2016., od 9 do 16 sati

  Teme:
  Uvod u volonterstvo – definicije i konteksti
  Zakonski okvir za volontiranje u RH: prava i odgovornosti volontera i organizatora volontiranja
  Doprinos volonterstva organizaciji i zajednici
  Moja organizacija i volontiranje – iskustva i spremnost organizacije za rad s volonterima
  Faze upravljanja radom volontera
  Najčešće prepreke kvalitetnom radu s volonterima i kako ih izbjeći
  Uloga koordinatora volontera
  Opis posla volontera

Modul 2

 • petak, 1. srpnja 2016., od 10 do 17 sati i
 • subota, 2. srpnja 2016., od 9 do 16 sati

  Teme:
  Motivacija ljudi za volontiranje
  Komunikacija u radu s volonterima
  Informiranje i privlačenje potencijalnih volontera
  Odabir volontera
  Edukacija volontera
  Praćenje i procjena kvalitete rada volontera
  Zadržavanje volontera u organizaciji
  Odlazak volontera iz organizacije
  Ugovor i potvrda o volontiranju
  Potvrda o kompetencijama stečenima kroz volontiranje
  Izvještavanje o volonterskom radu

  Službeni poziv pronađi ovdje.

  Prijavnicu preuzmi ovdje.

Ispunjenu prijavnicu pošalji na [email protected].