Za hrvatski jezik scrollajte niže.

„NEET“ is an acronym used to refer to young people who are not in education, employment or training. The expression, which first emerged in the mid-90s in the United Kingdom, has been eagerly adopted by the media, policy makers and researchers due to its usefulness in describing the disproportionate effects of the economic crisis on the education, training and employability of young Europeans and, in the long term, on their social inclusion.

On the European level the expression „NEET“ includes young people from 15 to 24 years while in Croatia this number goes up to 29. In 2014 there was introduced a programme for this category of young people in Croatia called „Youth Guarantee“. The main air of this programme is for young people to find the job position they are qualified for within four months after their education is finished. The programme is provided by Croatian Employment Service, where the most NEET people in Croatia are registered with  – almost 75%.

The labour market situation of youth in Croatia is relatively disadvantageous. Both activity and employment rates are below the average level of other European Union countries  – 51.30% and 34.80% in Croatia compared to 56.40% and 46.50% at the EU level. Also, the NEET (21.80%) and unemployment rate (32.30%) in Croatia are significantly above the EU averages  – 15.30% and 17.50% respectively.

When researching this topic in an underdeveloped coutry as Croatia, one finds many obstacles. First of all – high percentage of NEET population is not registered in Croatian Employment Service (CES). The main reason for this situation would be that young people (as well as older ones) in Croatia lost confidence in the local and governmental institution due to many promises they regularly don’t accomplish. When they fail to find the proper job within couple of months after finishing their education and because of the tough financial situation many of them are forced to work on the black market and/or the jobs they are overqualified for.

 

The idea of the project Workpetence came out after the research about the NEET situation in Croatia was conducted. The results were terrifying, but totally expected. Some of the conclusions were:

 • the concept is not defined, there are no specific criteria due to wide spectrum of citeria – the duration of unemployment, frequency of training, short term jobs, jobs without contracts, types of contacts, etc.
 • less and less unemployed youth registered, more working without contract, do not feel safe, are distrustful – not available in regular statistics data, that is why we have to consider them as a “hard to reach and hidden population”
 • less registered unemployed young people then few years ago during the time off highest unemployment
 • young people are leaving Croatia, looking for better opportunities in the EU
 • this population is less informed than others because they do not use all the available tools
 • the apathy – they do not see a purpose of changing anything
 • decision makers have to define the criteria for young people who fit into the NEET concept – no measure can help if we do not know who they are and what are their needs.

What Workpetence wants to do with its online tool is to change this terrifying statistic data by providing better oportunities for NEET population and increase youth workers competences on youth employment.

photo-1517457133997-cca417e4a561


 

“NEET” je akronim koji se odnosi na osobe koje nisu u sustavu obrazovanja, nisu zaposleni i trenutno nisu polaznici nikakve vrste dodatne obuke. Termin se pojavio sredinom 90-tih u Ujedinjenom Kraljevstvu, objeručke je prihvaćen od strane medija, političara i istraživača jer idealno izražava nesrazmjeran utjecaj ekonomske krize na obrazovanje, zaposlenost i dodatno obrazovanje mladih Europljana te na njihovu socijalnu isključenost.

Na europskoj razini, termin “NEET” odnosi se na mlade osobe od 15 do 24 godine starosti, dok u Hrvatskoj taj broj raste do 29. U Hrvatskoj je 2014. godine predstavljen program za pomoć mladim osobama pri zapošljavanju pod nazivom “Garancija za mlade”. Ideja ove mjere predstavljene od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje je omogućavanje mladim osobama, pogotovo onima koji su tek izašli iz sustava obrazovanja i/ili koji već duži niz godina bezuspješno traže zaposlenje, da u unutar četiri mjeseca od prijave u sustav HZZ-a pronađu posao u struci. U njihov je sustav prijavljeno gotovo 75% mladih NEET-ovaca.

Situacija na tržištu rada kod mladih osoba u Hrvatskoj izuzetno je nepovoljna. Stope aktivnosti i zaposlenosti je ispod prosjeka u odnosu na ostale zemlje Europske Unije – 51.30% i 34.80% u Hrvatskoj u usporedbi sa 56.40% i 46.50% na razini EU-a. Također, stopa osoba koje spadaju u NEET kategoriju (21.80%) i stopa nezaposlenosti istih (32.30%) u Hrvatskoj iznad je europskih prosjeka – 15.30% odnosno 17.50%.

Prilikom istraživanja ove tematike u nerazvijenoj zemlji kao što je Hrvatska nailazi se na mnoge prepreke. Kao prvo, veliki postotak osoba koje spadaju u NEET kategoriju nije registrirana u sustavu HZZ-a. Jedan od razloga je zasigurno gubitak povjerenja mladih osoba (ali i onih starijih generacija) u lokalne i državne institucije. Zbog teške financijske situacije i nemogućnosti pronalaska posla nedugo nakon završetka školovanja mnogi od njih nerijetko su prisiljeni raditi na crnom tržištu i/ili obavljati poslove za koje su prekvalificirani.

Ideja za pokretanjem projekta Workpetence pojavila se nakon razočaravajućih rezultata istraživanja vezanog za situaciju sa NEET populacijom u Hrvatskoj. Neki od zaključaka su bili:

 • koncept nije potpuno definiran – nije konkretno definirano koje osobe spadaju u kategoriju NEET – ovisno o trajanju zaposlenja, učestalost dodatne edukacije, sezonske poslove, poslove bez ugovora o radu, vrsta ugovora i slično
 • sve se manje mladih ljudi prijavljuje u sustav HZZ-a, sve više njih radi honorarne poslove bez ugovora o radu, ne osjećaju se sigurno I puni su nepovjerenja – podataka o takvim osobama nema te samim time nisu dio statistike – smatraju se teško dostupnom populacijom odnosno “sakrivenom” populacijom
 • u vrijeme najveće nezaposlenosti prije nekoliko godina došlo je do pada nezaposlenosti mladih osoba
 • sve više mladih odlazi iz Hrvatske u potrazi za boljim životnim uvjetima
 • ta je populacija manje informirana jer ne koristi dostupne alate vezane za zapošljavanje mladih osoba
 • mnogi od njih smatraju kako se trenutna situacija u državi neće promijeniti
 • potrebno je čim prije definirati kriterije mladih osoba koje spadaju u NEET kategoriju – nikakva mjera nije od pomoći ukoliko kriteriji, a samim time i potrebe tih osoba nisu točno definirane

Stoga Workpetence sa svojim online alatom želi promijeniti te razočaravajuće loše statističke podatke pružajući bolje mogućnosti NEET populaciji i povećati kompetencije osoba koje rade s mladima pri zaposšljavanju istih.

*Projekt “Workpetence – Online tool for Competence Balance for Youth Employment” kojeg zajednički provode Mladinski Sovet Prilep iz Makedonije, Udruga za mlade Alfa Albona iz Hrvatske i United Societies of Balkans iz Grčke u sklopu Erasmus + programa ima za cilj povećanje kompetencija osoba koje rade s mladima te asistenciju pri zapošljavanju mladih kroz aktivnosti koje uključuju: uspostavljanje smjernica za savjetovanje i online mentorstvo te pružanje digitalnih alata za podršku na području zapošljavanja mladih.

Photo by Gades Photography on Unsplash