Za hrvatski jezik scrollajte niže.

The analysis of general reported unemployment and trends between 2008 and 2012 in Croatia indicates that the number of young unemployed persons under 29 has increased by 58% (from 68,053 to 107,506), which is far more than an increase of 38% of the general unemployed. Luckily, this number is decreasing in the last few years. Is it because of the new measures for youth employment that were introduced in 2014 by Croatian Employment Service or because of the fact that more and more young people decide to look for the better life conditions abroad, in some more developed countries? Both answers are probably true and contributed to the decreasing number of (youth) unemployment in Croatia.

The share of youth in total unemployment increased from 28.70% in 2008 to 33.10% in 2012 (from 16.80% to 19.10% for the age group 15-24). Unemployment and employment trends show that a total of 48.10% of newly unemployed are young people.

The labour law in Croatia determines that when a young person concludes a labor contract, it is possible to use one of the two fiscal reliefs in the form of exception from the obligation to calculate and pay the contributions payable according to the Contribution Act. The total amount of relief is always 17.20%, and the contributions relate to:

– contribution to health insurance at a rate of 15%

– contribution to health protection at work at 0.50%

– employment contribution at a rate of 1.70%.

Various employment measures were introduced in 2014 for NEET population – young people (15-29) who are not in education, are without employment but willing and able to work and don’t participate in any kind of training:

  • Employment subsidy
  • Professional training for work without establishing a working relationship
  • Public work (working for community).

Some users of these measures were unsatisfied because some employers were just using them as a cheap labour and most of them did not retain their working positions after the period of internship ended.

Citizens of Croatia are used to hear on daily basis on radios, TV and other media the news about the increasing number of young population who decided to emigrate to some more developed countries because of the impossible conditions of living in Croatia. According to some new researches, main reasons for emigration of young people changed in the last few years – it is not only economical! Most young people who think of emigrating in the near future or just one day highlight that the dissatisfaction of general life in Croatia, political reasons, need to gain some new experience, building character and will to become independent would be the most likely reasons to emigrate. Many of them have friends and/or family members who have already experienced the benefits of living and working abroad and this is one more reason for them to make that lifechanging decision.

On the other hand, most of the people who participated in the reasearch highligh that their priority is to finish school in Croatia, try to achieve something here, and if they fail they will consider the option to emigrate. They want to live in a developed country where people will apreciate their education and working skills.

Disability of young people to find the proper job is not the only problem. Some employers are also desperate with finding adequate workers. Here is were the project Workpetence comes with the idea of a direct and efficient impact not only on youth workers and participant’s organizations that will be into the project and the activities, but during and after the project the impact on youngsters and multipliers will be greater. Supporting the quality expertise provided by youth workers to youth in NEET through creating new tool for Assessment of Employment Competences. Young people will be able to know and obtain a huge range of information useful for them on personal level, developed from recognized psychologists and career consultants.

photo-1477281765962-ef34e8bb0967


 

Analiza prijavljene nezaposlenosti i njezinog trenda između 2008. i 2012. godine u Hrvatskoj utvrdila je porast nezaposlenosti osoba mlađih od 29 od 58% (porast s 68.053 na 107.506), što je mnogo veće od 38%-tnog porasta opće nezaposlenosti. Srećom, u posljednjih nekoliko godina ta brojka pada. Je li to zbog novih mjera zapošljavanja mladih koje su predstavljene 2014. godine od strane Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje ili zbog toga što sve više i više mladih traži prilike za bolji život u inozemstvu, u nekim više razvijenim državama? Oba odgovora su vjerojatno točna i pridonose smanjenju nezaposlenosti mladih u Hrvatskoj.

Postotak mladih nezaposlenih osoba unutar opće nezaposlenosti se povećao s 28,7% u 2008. godini na 33,1% u 2012. godini (od 16,8% na 19,1% za dobnu skupinu 15-24). Trendovi nezaposlenosti i zaposlenosti ukazuju na to da su 48,10% novonastalih nezaposlenih osoba upravo mladi.

Hrvatski Zakon o radu za mlade određuje posebne uvjete gdje mogu tijekom potpisivanja ugovora o radu odabrati mogućnost ne plaćanja obveznih doprinosa. Ukupan iznos oklašice uvijek iznosi 17,2% te se ti doprinosi odnose na:

  • Doprinos za zdravstveno osiguranje – 15%
  • Doprinos za zaštitu zdravlja na radu – 0,5%
  • Doprinos za zapošljavanje – 1,7%

Tijekom 2014. godine predstavile su se i razne mjere za NEET populaciju – mlade osobe (15-29) koje nisu u sustavu obrazovanja, nezaposlene su i ne sudjeluju u nijednom obliku profesionalnog treninga ali su voljne raditi:

  • Potpore za zapošljavanje
  • Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
  • Javni radovi

Neki od korisnika bili su nezadovoljni načinom provođenja navedenih mjera jer su ih poslodavci koristili kao kratkoročnu i  jeftinu radnu snagu te većina njih nije zadržala svoje radno mjesto nakon isteka mjere.

Hrvatska javnost navikla je svakodnevno na radiju i televiziji slušati o tome kako sve više mladih odlučuje emigrirati u neke od razvijenijih zemalja zbog toga što su nezadovoljni uvjetima života u Hrvatskoj. Nedavna istraživanja pokazuju kako se u posljednjih nekoliko godina glavni razlog za odlaskom izmjenio te nije uglavnom baziran na traženju posla i ekonomskoj sigurnosti već je većina nezadovoljna životom u Hrvatskoj općenito te su tu politički razlozi, želja za stjecanjem novih iskustva, izgradnja osobnosti i želja za osamostaljenjem. Mnogo mladih ima prijatelje i/ili članove obitelji koji već rade u inozemstvu te je to još jedan od važnijih razloga zašto bi se odlučili otići iz Hrvatske.

Naspram toga, većina ljudi koja je sudjelovala u istraživanju napomenula je kako im je prioritet obrazovati se u Hrvatskoj, pokušati izgraditi karijeru te samo u slučaju da dožive neuspjeh razmisliti o opciji odlaska u inozemstvo.  Prvenstveno, mladi žele živjeti u razvijenoj zemlji gdje će biti cijenjeno njihovo obrazovanje i vještine.

Nemogućnost mladih za pronalaskom adekvatnog posla nije jedini problem, neki poslodavci također imaju problem s pronalaskom adekvatnih radnika. Ususret tome dolazi projekt Workpetence koji će imati direktan utjecaj ne samo na ljude koje rade s mladima i organizacije koje će biti uključene u izradu projekta već i na mlade. Projekt je usmjeren na povećanje kompetencija radnika koji rade s mladima kako bi na efikasniji način to znanje prenijeli mladima u NEET skupini te će se razviti online alat za procjenu zapošljivosti i kompetencija.  Mladi će biti u mogućnosti dobiti veliku količinu informacija od strane prepoznatih psihologa i savjetnika za karijeru koje će im biti vrlo korisne na osobnoj razini.

*Projekt “Workpetence – Online tool for Competence Balance for Youth Employment” kojeg zajednički provode Mladinski Sovet Prilep iz Makedonije, Udruga za mlade Alfa Albona iz Hrvatske i United Societies of Balkans iz Grčke u sklopu Erasmus + programa ima za cilj povećanje kompetencija osoba koje rade s mladima te asistenciju pri zapošljavanju mladih kroz aktivnosti koje uključuju: uspostavljanje smjernica za savjetovanje i online mentorstvo te pružanje digitalnih alata za podršku na području zapošljavanja mladih.

Photo by Edwin Andrade on Unsplash