Projekt „Lokalni program za mlade Labin“ ima za cilj izradu strateškog dokumenta u kojem će se definiranjem konkretnih aktivnosti, s koliko financijskih sredstava i u kojem vremenskom razdoblju odgovoriti na ključne potrebe i interese mladih. Projekt provodi Grad Labin u suradnji sa udrugom za mlade Alfa Albona, te vanjskim koordinatorima-Regionalnim info centrom za mlade, UMKI i Društvom za istraživanje i potporu iz Rijeke. Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih preko natječaja za financiranje projekata udruga usmjerenih mladima za financijsku potporu iz dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2014. godinu u iznosu od 70.000,00 kn, a javnosti je prikazan na nedavnoj sjednici Grada Labina održanoj 9. listopada 2014.

U sklopu projekta provest će se istraživanje trenutnog stanja po pitanju svih područja od interesa za mlade, izradit će se upitnik utvrđivanja kapaciteta organizacija civilnog društva, internet rasprava sa zainteresiranom javnošću te na kraju projekta dostaviti Gradskom vijeću strateški dokument sa uključenim rezultatima svih istraživanja te popisom konkretnih mjera i akcijskih koraka s ciljem aktivnog razvoja na strukturnom dijalogu mladih i predstavnika donositelja odluka.

Ne bi li mjere iz strateških politika za mlade imale uporište u stvarnom stanju u lokalnoj zajednici, a u cilju zaštite mladih, nužno je kontinuirano pratiti, istraživati potrebe i promjene koje prate društveni položaj mladih.

Naime, procesi i uključenost raznih dionika u faze izrade Lokalnog programa i konačno sam program unaprijedit će prvenstveno položaj mladih jer će senzibilizirati ključne dionike u životu mladih na činjenicu da mladi imaju posebni položaj u društvu, da mlade treba uključivati u sve oblike sudjelovanja u društvu i konačno da su mladi posebno rizična skupina u društvu, koja zahtijeva pažnju i skrb cijeloga društva.

Uz navedene prednosti izrade Lokalnog programa za mlade programska prednost jest što će Grad Labin imati definirane dugoročne smjernice razvoja politike mladih koje su trenutno izuzetno potrebne u pripremi projekata koji se mogu financirati od strane međunarodnih izvora, posebno europskih fondova i programa poput ERASMUS +, Europe za građane i Europskog socijalnog fonda.