Na temelju članka 31. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10. – lektoriran tekst, 8/13.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 3. kolovoza 2015. godine, donijelo je Odluku o donošenju lokalnog programa za mlade.

 Javne politike za mlade  na europskom su prostoru, na nacionalnim (državnim)  i lokalnim razinama već desetljećima sastavni dio političkog djelovanja i planiranja ulaganja iz javnih prihoda. Na razini Europske unije, politikama za mlade bave se Vijeće Europe, Europski parlament i posebno Europska komisija. I prije osnivanja Europske unije, a posebno od njenog osnivanja do danas doneseno je više strateških dokumenata, preporuka, pokrenuto više inicijativa i  sklopljeno sporazuma, kao i osigurano sredstava za financiranje potreba i unaprijeđenje položaja mladih u državama članicama EU, ali i onih koje to namjeravaju postati.

Ovaj strateški dokument (Lokalni program za mlade Grada Labina) u normativnom smislu je prilagođen dokumentima usvojenim na nacionalnoj razini, a u njega su ugrađeni demokratske norme i iskustva iz javnih politika za mlade iz okruženja. Osim reguliranja odnosa prema mladima na međunarodnoj i nacionalnoj razini, izrazito je važno donijeti ovakve strateške dokumente na lokalnoj razini jer je lokalna razina političkog djelovanja i sudjelovanja općenito najbolje mjesto za utjecaj i unaprjeđenje položaja mladih.

Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih preko natječaja za financiranje projekata udruga usmjerenih mladima za financijsku potporu iz dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2014. godinu u iznosu od 70.000,00 kn i u iznosu od 15.000,00 kn iz proračuna Grada Labina.

Odluku i Lokalni program za mlade možete pročitati u prilogu.